Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy Společnosti česko - kubánského přátelství

3. 1. 2007

 S t a n o v y    o b č a n s k é h o     s d r u ž e n í

     „ Společnost česko – kubánského přátelství “

 čl. 1

  1. Společnost česko kubánského přátelství je sdružením občanů ve smyslu zák.č. 83/ 1990 Sb., o sdružování občanů. Společnost je nezávislá na existujících politických stranách, politických hnutích a občanských iniciativách.
  2. Společnost česko – kubánského přátelství může v souladu s těmito

  stanovami svým jménem  nabývat práv a zavazovat se.

  1. Adresa sídla je : Praha 8,  Klíčanská 7; a působnost společnosti se vztahuje na území České republiky
 čl.2

 1.  Společnost česko - kubánského soustřeďuje občany, kteří mají přátelský vztah ke Kubánské republice a jejímu lidu, a kteří se chtějí podílet na její činnosti.

2. Společnost česko kubánského přátelství usiluje o navázání styků mezi lidem České republiky a Kubánské republiky ve všech oblastech života společnosti obou zemí. Napomáhá rozvoji kulturních, hospodářských, vědeckých a dalších česko – kubánských styků.

3. Společnost dbá o šíření pravdivých informací na základě bezprostředního styku mezi lidmi obou zemí a opírá se přitom o vlastní zdroje poznání.

4. Ve své činnosti Společnost česko – kubánského přátelství vychází z národních tradic, rozvoje kultury, demokracie a humanity a respektování práva na sebeurčení obou národů.

5. Společnost spolupracuje s českými a kubánskými fyzickými a právnickými osobami, které ve svých programech sdílejí humanistické ideály a v teorii a praxi propagují a usilují o vzájemné poznání všech stránek života obou zemí. Společnost se ve své činnosti opírá o spolupráci se zastupitelským úřadem Kubánské republiky v Praze, případně s dalšími kubánskými orgány, organizacemi a institucemi v České republice působícími. V rámci těchto vzájemných styků se řídí právním řádem České republiky.

6. Ke zveřejnění svých cílů a propagace své vlastní činnosti využívá všech možností daných zákony České republiky, včetně organizování petic a pořádání veřejných sbírek.

7. Pro účely shora uvedené Společnost česko - kubánského přátelství organizuje setkání občanů

8. Společnost česko – kubánského přátelství je organizací obecně prospěšnou

   čl.3

       Členská základna sdružení je tvořená z členů sdružení. Členem se může stát každý občan ČR starší 15 - ti let, který souhlasí se stanovami sdružení a má v úmyslu se aktivně podílet na jeho činnosti; prohlášení uvedeného znění pak stvrdí svým podpisem. Nového člena sdružení přijímá výbor sdružení na základě jeho prohlášení. V případě, že v místě bydliště zájemce je zřízená pobočka Společnosti, přijímá nového člena Společnosti tato pobočka na základě souhlasu nadpoloviční většiny členů sdružení registrovaných v této pobočce. Výboru Společnosti bude zaslána přihláška nového člena Společnosti na vědomí k registraci.

  1. Nejvyšším orgánem sdružení je plénum sdružení, jenž tvoří všichni členové sdružení. Plénum rozhoduje o všech otázkách, tykajících se zásadní nebo dlouhodobé činnosti sdružení, např. o změně stanov sdružení, volbě a odvolání členů výboru, rozhodování o zániku sdružení.
  2. Výkonným orgánem sdružení Společnosti je výbor, který řídí činnost Společnosti mezi výročními zasedáními pléna společnosti. Výbor je volen plénem sdružení na výročním zasedání, veřejným hlasováním. Člen výboru je zvolen,získá – li v tomto hlasování nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů. Hlasováno je o každém členu výboru jednotlivě nebo na základě souhlasu pléna, společně o všech / tzv. „en bloc “/. Výbor tvoří předseda. Místopředseda, tajemník, hospodář, a další členové dle potřeby. Výbor společnosti upřesňuje její úkoly do ročních plánů, které schvaluje výroční zasedání pléna Společnosti, jemuž výbor podává zprávu o jeho plnění. Výbor jedná jménem sdružení navenek a zastupuje sdružení v právních vztazích. Usnesení přijímá výbor Společnosti ¾ většinou svých členů, přítomných při jednání. Navenek jedná jménem výboru i Společnosti předseda, místopředseda a tajemník, a to každý samostatně.
  3. Výbor Společnosti k zajištění svých úkolů, může vytvářet pobočky Společnosti na úrovni krajů. Pobočky zřídí výbor v těch krajích, kde se zaregistruje přihlášením alespoň 10 členů.Členové pobočky pověří ze svých řad 1 člena pro součinnost s výborem Společnosti. Výbor registruje seznám Společnosti v jednotlivých pobočkách. Pobočky nemají právní subjektivitu dle ust. § 6 odst. 2, pís. e zák.č. 83/1990 Sb.
  4. Každý člen společnosti je oprávněn obracet se s návrhy a podněty, týkajícími se činnosti společnosti, na výbor společnosti nebo k jednotlivým pobočkám, dále má právo výt informován o významných akcích společnosti v průběhu roku. Povinnosti každého člena společnosti je podílet se aktivně podle svých možností na činnosti společnosti a iniciativně se věnovat zejména osvětové činnosti v zájmu Kubánské republiky

  čl.4

       Příjmy a majetek Společnosti česko – kubánského přátelství tvoří dobrovolné příspěvky členů a příznivců, dary a jiné finanční zdroje v souladu s platným právem. Veškerý majetek Společnosti je účelově vázán na plnění úkolů, obsažených v těchto stanovách. Hospodář výboru pravidelně podává zprávu o hospodaření, včetně ročního vyúčtování finančních prostředků Společnosti na jejím výročním zasedání.

  čl.5

 O zániku sdružení Společnost česko – kubánského přátelství rozhoduje plénum sdružení Společnosti veřejným hlasováním třípětinovou / tzv. kvalifikovanou / většinou přítomných členů pléna sdružení Společnosti. Návrh předloží výbor Společnosti, na základě vyjádření členů pléna společnosti. V případě zrušení Společnosti česko – kubánského přátelství se provede majetková likvidace, o jejímž způsobu rozhodne na základě návrhu výboru plénum Společnosti shora uvedeným způsobem.

 
V Praze 17.12.2004

 

 Předseda Společnosti česko – kubánského přátelství

                                                                                 Miroslav  Vladyka